เผยกรุงเทพมีขยะมากที่สุดในโลก

  กรุงเทพถือว่าเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ติดอันดับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากการขยายตัวที่มีมากขึ้น การลงทุนที่เข้ามามีบทบาทอย่างเช่น การสร้างคอนโด การสร้างรถไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น และแน่นอนว่าประชากรของชาวกรุงเทพก็มากขึ้น โดยกรุงเทพถือว่าเป็นศูนย์กลางของการทำงานธุรกิจต่างๆที่ คนต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาทำงานหาเงินมากขึ้น ประชากรในกรุงเทพจึงเพิ่มมากขึ้น คาดว่าในปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 10 ล้านคนแล้ว

ประชากรมากก็ย่อมส่งผลต่อขยะมูลฝอยก็เพิ่มมากขึ้นด้วย มีการคาดการณ์ว่าในกรุงเทพมีปริมาณขยะมูลผอยจำนวนมาก นับตั้งแต่ช่วงปี 2556 ถึง 2559 มีขยะมูลฝอยในปริมาณมากถึง 2 ล้านตัน ซึ่งมากที่สุดในประเทศ ขยะเหล่านี้มาจากการซื้อสินค้า การประกอบอาหารซึ่งส่วนที่เหลือนั้นมาจากของที่เหลือทิ้งแล้วทั้งสิ้น  เฉลี่ยแล้วคนกรุงเทพฯ ผลิตขยะมูลฝอย 1.53 กิโลกรัม/คน/วัน โดยขยะเหล่านี้มีปริมาณมากกว่าเมืองใหญ่ๆ หลายเมืองของโลกซะอีก ในแต่ละวันต้องใช้บุคลากรมากกว่า 1 หมื่นคนในการเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งไม่ได้มีแต่ตามจุดที่ทิ้งขยะเท่านั้น แต่รวมกับตามลำคลองและแม่น้ำด้วย

กรุงเทพมีการผลิตขยะมูลฝอยมากที่สุดในประเทศไทยถึงร้อยละ 20 ของมูลฝอยทั้งหมดในประเทศ โดยเฉลี่ยมากที่สุดในปี 2557 ถึง 2.3 และ 3.5 ล้านตันเลยทีเดียว ซึ่งขนะดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่มาจากพืช และเนื้อสัตว์ที่เน่าเสีย โดยขยะเหล่านี้จะนำมาทำกรรมวิธีการผลิตใหม่โดยใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์แทน เพื่อปัญหาสภาวะแวดล้อม แต่ขยะบางส่วนเช่น โฟม พลาสติก หรือขยะอันตรายต่างๆนั้น ต้องนำมาผ่านกรรมวิธีอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อทำลายทิ้ง